Založenie hudobnej školy v Novákoch sa datuje od školského roku 1957/58. Pri jej vzniku stál Ján Šrámka, prvý riaditeľ školy, ktorý položil základy hudobného školstva v nováckom regióne. Po jeho odchode v roku 1960 vedenie školy prebral Vladimír Klásek. Pôsobil v rokoch 1960 – 1962. V školskom roku 1962/63 nastúpil na jeho post Peter Eliáš, počas ktorého pôsobenia sa rozšírili možnosti vyučovania na viacerých nástrojoch. Počas jeho pôsobenia a pod jeho vedením vznikol dychový orchester, ktorého úspechy v ďalších rokoch presiahli rámec slovenskej republiky. Svojím pôsobením a vynikajúcimi výsledkami reprezentoval Slovensko na rôznych súťažiach a vždy na veľmi vysokej úrovni. Za dirigentským pultom dychového orchestra stáli dvaja dirigenti: Jozef Sedláček a Július Roháč. Po náhlom odchode zo života v roku 1976 nastúpila do funkcie riaditeľky Ľudovej školy umenia Margita Mihálová.  Popri dychovom orchestri na podnet vtedajších riaditeliek LŠU Margity Mihálovej a MŠ Ruženy Pastierovičovej vznikol v roku 1977 detský spevácky zbor „Radosť“, ktorého členmi boli deti materských škôl z Novák. Od začiatku sa jeho vedenia ujala Helena Ferancová. Za aktívnej spolupráce učiteliek MŠ sa zbor pravidelne zúčastňoval rôznych kultúrnych vystúpení a regionálnych súťaží. Po odchode Margity Mihálovej v roku 1985 do dôchodku, bola menovaná do funkcie riaditeľky Helena Ferancová, pod vedením ktorej škola dosahovala daľší vzostup. Do roku 1987 pracoval na škole len jeden odbor – a to hudobný. V školskom roku 1987/88 vzniká nový odbor – výtvarný. Hudobný odbor dostal nového partnera a žiaci z Novák a zo širokého okolia nové možnosti v oblasti umeleckého vyjadrenia. Počas celého obdobia výtvarný odbor zaznamenáva veľké úspechy zo súťaží nielen v rámci republiky, ale aj celého sveta. Politické udalosti v roku 1989 sa odrazili na zmene systému štátu a následne aj školstva. Od roku 1990 sa mení názov školy na Základnú umeleckú školu. Kolektív na základe slobodnej voľby v tajnom hlasovaní určil nové vedenie školy. Riaditeľkou sa stala Alena Čmelíková. Na základe reštitučného zákona bola doterajšia budova školy odovzdaná cirkvi. V januári 1993 sa ZUŠ presťahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalej materskej školy. Aj napriek neľahkým pracovným podmienkam sa škola vo výraznej miere podieľa na rozvoji hudobného a výtvarného života v Novákoch a okolí. Po nečakanej smrti Aleny Čmelíkovej v roku 1996 kolektív rozhodol, aby vedenie školy prevzala Zdenka Duchoňová, ktorá v tejto funkcii pôsobí dodnes. Od 1. januára 2002 je právny subjekt. Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom školy mesto Nováky. V školskom roku 2005/06 pribudol ďalší odbor – tanečný. V školskom roku 2006/07 pribudol literárno-dramatický odbor a škola sa stala plno organizovanou.

Z HISTÓRIE ŠKOLY

 • 1957/58 založenie Hudobnej školy v Novákoch, na škole pracuje jeden odbor – hudobný
 • jún 1957 zasadala prvá skúšobná komisia v mestskej knižnici v zložení Šimon Srna, Juraj Nemlaha, Ružena Donátová
 • 1.9.1961 Hudobná škola premenovaná na Ľudovú školu umenia,
 • 1962 na škole je 150 žiakov a 8 učiteľov, riaditeľom sa stáva Peter Eliáš
 • 1967/68 pristavená kotolňa a učebňa hudobnej náuky, ktorá zároveň slúžila aj ako koncertná sála
 • 1972-76 pracuje Komorný orchester pod vedením P. Eliáša
 • 1973 vzniká Klavírne kvarteto
 • 1974 založený Dychový orchester riaditeľom školy P. Eliášom, ktorý neskôr vedie J. Sedláček a J. Roháč.
 • 1971-74 akordeónový súbor pracuje pod vedením I. Pastierikovej
 • 1976 riaditeľkou školy sa stáva Margita Mihálová
 • 1977 Orchester ľudových nástrojov zakladá E. Kotlár
 • 1977 vzniká predškolský spevácky zbor Radosť , dirigentka je H. Ferancová a korepetítorka D. Znášiková
 • 1977 – 90 Družobná zmluva Mohelnice – Nováky
 • 1985 riaditeľkou školy sa stáva Helena Ferancová
 • 1987/88 vzniká výtvarný odbor
 • 1991 riaditeľkou školy sa stáva Alena Čmelíková
 • január 1993 sťahovanie školy do nových priestorov
 • 23.11.1995 prvý družobný koncert so ZUŠ Šurany v DK Nováky
 • 28.3.1996 po ťažkej chorobe naše rady navždy opustila Alena Čmelíková
 • 2.5.1996 do funkcie bola menovaná nová riaditeľka Zdenka Duchoňová
 • 19.12.1996 konal sa 1.vianočný koncert v rímsko – katolíckom kostole v Novákoch, ktorý sa stal tradíciou
 • 1996 založený dychový súbor Dixieland Borisom Korcom a  Ivanom Valášekom
 • 1996/97 Súbor ľudovej hudby zakladá Boris Korec a Gabriela Miháliková
 • 29.5.1997 koncert v DK z príležitosti 40. výročia založenia ZUŠ v Novákoch
 • 1997 koncert detského speváckeho zboru Radosť z príležitosti 20. výročia jeho založenia
 • 2001 vzniká Školský spevácky zbor, dirigentka je Helena Ferancová
 • 1.1.2001 škola prešla na právnu subjektivitu
 • 1.7.2002 všetky kompetencie v školstve prešli na samosprávu, čiže mesto Nováky
 • 14.3.2003 stretnutie bývalých členov Dychovej hudby v budove ZUŠ
 • 2004 vzniká rocková kapela RŠ band pod vedením R. Šidla
 • 19.5.2005 naša škola sa stáva organizátorom Nultého ročníka Celoslovenskej prehliadky súborov zameraných na interpretáciu populárnej a tanečnej hudby, ktorý sa odvtedy koná každoročne v máji
 • 2005 začína pracovať Husľový súbor pod vedením Evy Gardlíkovej
 • 2005/06 menšou prestavbou sa podarilo získať priestor pre ďalší odbor – tanečný
 • 2006/07 vzniká literárno – dramatický odbor, škola sa stáva plnoorganizovanou
 • 26.október 2007 – Zlatý koncert pri príležitosti 50. výročia založenia školy
 • apríl 2008 – výmena všetkých okien na budove za plastové
 • 2009/10 – otvorené elokované triedy Nitrica, Nitr. Sučany, Kamenec pod Vtáčnikom
 • 2009/10 – vznik školského zboru a orchestra – uč. Humaj
 • júl 2010 – prestavba nevyužitých priestorov na skúšobňu a 3 triedy individuálneho vyučovania + sociálne zariadenia
 • 2010/11 vzniká dievčenská kapela Monkeys pod vedením uč. Vážana a Pisára
 • 22.jún 2011 – premiéra pôvodného muzikálu Deň a noc, autor Vladislav Humaj
 • 2014/15 – vzniká Big band pod vedením uč. Martina Petáka
 • 2014/15 – pozastavená činnosť dramatického odboru
 • 28.január 2015 – verejná nahrávka koncertu školského orchestra
 • 2015/16 – vznik malého dychového orchestra po vedením uč. Mgr. Martina Žideka
 • 2015/16 – ˇvzniká ľudový súbor pod vedením uč. Dávida Bartolena
 • 2016/17 – účasť Big Bandu na Medzinárodnom festivale v Děčíne
 • 2017/18 – účasť Big Bandu a Mini Big bandu na Medzinárodnom festivale v Děčíne
 • 8. december 2017 – Koncert k 60. výročiu založenia školy
 • 2018/19 – svoju činnosť po 15 rokoch ukončuje RŠ band
 • 2020/21 – zabezpečenie budovy elektronickým vrátnikom a dochádzkovým systémom 
 • júl – august 2021 – prestavba učebne výtvarného odboru a uvoľnených priestorov po nájomcovi – vybudovanie učebne kolektívneho vyučovania, veľkej skúšobne
 • júl – august 2022 – nová elektroinštalácia v ZUŠ
 • 2022/23 – zvuková izolácia koncertnej sály a veľkej skúšobne
 • 2023/24 – školu navštevuje 418 žiakov v hudobnom, výtvarnom a  tanečnom odbore v PŠ, I. a II. stupni základného štúdia a ŠPD

Shopping cart

close