Školné sa platí na číslo účtu: SK11 5600 0000 0090 1761 1001

VZN mesta Nováky 1/2023, platného od 1.2.2023

V súlade s § 49, ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzdelávanie v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nováky uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Novákoch (ZUŠ) zriadenej mestom je mesačný príspevok určený nasledovne:

a) prípravné štúdium 8,00 Eur

b) základné štúdium 12,00 Eur

c) štúdium pre dospelých, ktorí nie sú zárobkovo činní 12,00 Eur

d) štúdium pre dospelých s vlastným príjmom 65,00 Eur

e) 2. hlavný premet hudobného odboru 20,00 Eur

Každý žiak/študent ZUŠ, ktorý neodovzdá „Čestné vyhlásenie pre zber údajov“ ZUŠ a každý žiak/študent nad 25 rokov uhradí mesačne školné v sume 65,00 EUR

·

Shopping cart

close