Školné sa platí na číslo účtu: SK11 5600 0000 0090 1761 1001

VZN mesta Nováky 905/2022, z 24.08.2022

V súlade s § 49, ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzdelávanie v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nováky uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Novákoch (ZUŠ) zriadenej mestom je mesačný príspevok určený nasledovne:

a) prípravné štúdium 8,00 Eur

b) základné štúdium 8,00 Eur

c) štúdium pre dospelých, ktorí nie sú zárobkovo činní 8,00 Eur

d) štúdium pre dospelých s vlastným príjmom 25,00 Eur

e) 2. hlavný premet hudobného odboru 16,00 Eur

Každý žiak, študent ZUŠ v Novákoch, ktorý neodovzdá Čestné vyhlásenie ZUŠ v Novákoch, uhradí mesačne školné v sume 65,00 Eur.

·

Shopping cart

close