Výška školného je schválená VZN mesta Nováky č.4/2017

· V prípravnom štúdiu platia žiaci školné 6,50 € mesačne vo všetkých odboroch.

· V hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore je školné 6,50 € mesačne.

· V štúdiu pre dospelých platia žiaci, ktorí sú zárobkovo činní 12,-€ mesačne, žiaci, ktorí nie sú zárobkovo činní, platia 6,50 € mesačne.

· Školné sa platí do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poplatok platí. Možno ho platiť na dlhšie obdobie naraz: ( podľa kalendárneho roka, mesiace september – december, január – jún )

· Školné možno platiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet ZUŠ v Novákoch: SK11 5600 0000 0090 1761 1001

· Školné sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne.

· Školné sa vráti i v prípade, že sa žiak z vážnych dôvodov nezúčastnil na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne, a to na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu s priložením požadovaného potvrdenia.