Od 9. septembra 2019 vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín: 1. a 3. ročník 1.časti /I. utorok 14.00 – 15.30, piatok 16.00 – 17.30 1 ročník 2.časti/I. streda 14.00 – 15.30 a piatok 14.00 – 15.55

Oznamujeme záujemcov o štúdium na našej škole, že sa môžu dodatočne prihlásiť do hudobného, tanečného a výtvarného odboru v dňoch 2.9.2019 – 6.9.2019 v čase 11.00 – 16.00 hod.

VZN mesta Nováky 04/2019, schválené 19.06.2019 V súlade s § 49, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzdelávanie v základnej umeleckej škole uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej […]