VZN mesta Nováky 04/2019, schválené 19.06.2019

V súlade s § 49, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzdelávanie v základnej umeleckej škole uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Novákoch (ZUŠ) zriadenej mestom je mesačný príspevok určený nasledovne:

a)prípravné štúdium 6,50 Eur

b)základné štúdium 6,50 Eur

c) štúdium pre dospelých, ktorí nie sú zárobkovo činní 6,50 Eur

d)štúdium pre dospelých s vlastným príjmom 12,00 Eur

sa dopĺňa od 01.09.2019 pre novoprijatých žiakov v hudobnom odbore, ktorý študuje dva hlavné predmety nasledovne:

e) 1. hlavný predmet 6,50 Eur/ mesačne

f) 2. hlavný predmet 13,00 Eur/mesačne

Každý študent ZUŠ v Novákoch, ktorý neodovzdá Čestné vyhlásenie ZUŠ v Novákoch, uhradí mesačne školné v sume 45,00 Eur.

Shopping cart

close