Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Novákoch na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020) a následnom prerokovaní pedagogickej rady oznamuje žiakom/zákonným zástupcom žiakov:

Základné princípy hodnotenia žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách:

 • zabezpečenie spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
 • sústredenie pozornosti na poskytovanie spätnej väzby,
 • motivácia a povzbudzovanie jednotlivých výkonov žiakov individuálnym prístupom,
 • akceptácia jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie.

Podklady k hodnoteniu výchovno – vzdelávacích výsledkov získavali učitelia z online vyučovania, portfólií žiackych prác, podkladmi boli prezentácie, dištančné úlohy, videonahrávky, konzultácie, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Pri hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu žiaka počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Hudobný odbor:

 • klasifikujú sa predmety: hlavný nástroj a hudobná náuka
 • predmety KH, HZL, 4-ručná hra, inštrumentálny sprievod, zborový a komorný spev, hra v súbore a orchestri, ľudová hudba nebudú klasifikované z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania v škole neumožnili naplniť ciele vyučovacích predmetov plnohodnotnou realizáciou

Výtvarný odbor:

 • klasifikujú sa predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti. U žiakov 5/NS t.j. absolventov I. stupňa aj predmet vybrané state z dejín umenia
 • predmet modelovanie a práca s materiálom nebude klasifikovaný z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania v škole neumožnili naplniť ciele vyučovacieho predmetu plnohodnotnou realizáciou

Tanečný odbor:

 • klasifikujú sa predmety: tanečná príprava, klasický tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec, džezový tanec
 • predmet tanečná prax nebude klasifikovaný z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania v škole neumožnili naplniť ciele vyučovacích predmetov plnohodnotnou realizáciou
 • hodnotí sa aj na základe prípravy žiakov na súťaže a verejné vystúpenia – choreografie

Záverečná skúška vo všetkých odboroch sa vykonáva administratívne.

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.

V hudobnom odbore v hlavnom nástroji videonahrávka skladby na absolventský koncert, v hudobnej náuke záverečný projekt podľa zadanej témy. Vo výtvarnom odbore prezentácia záverečných prác.

Shopping cart

close